Trẻ nhỏ thường được đeo bao chân, bao tay, hoặc đi tất ấm, thế nhưng không cũng đã có rất nhiều hiểm họa từ những sự việc này, như là bị sợi chỉ, sợi...

Xem Thêm